AFLYST
Kommuneplan 2009

Sitemap

 Om planen


       Ændringer i planen


             Store ændringer


             Tilpasning


             Videreføres


             Rammeændringer


       Hvad er en kommuneplan?


       Sammenhæng til anden planlægning


             Landsplanlægning


             Den regionale udviklingsplan


             Sammenhæng til nabokommunernes planlægning


       Ofte stillede spørgsmål


 Tværgående temaer


       Det kreative liv


       Det sunde liv


       Det maritime liv


       Cittaslow


             Miljøpolitik


             Infrastrukturpolitik


             Bykvalitet og teknologiske faciliteter


             Lokale produkter


             Gæstfrihed


             Information og engagement


 Hovedstruktur


       Byudvikling


             Bymønster og lokalområder


             Byvækst og byomdannelse


             Byggeri i landsbyer og det åbne land


             Energirigtigt byggeri


       Bosætning og boliger


             Befolkningsudviklingen


             Boligbehov og arealudlæg


             Mangfoldighed


             Udsatte boligområder


             Fortætning og byfornyelse


       Erhverv og turisme


             Erhverv


             Erhverv og miljø


             Turisme og vækst


             Feriecentre og overnatning


             Campingpladser


             Sommerhusområder


             Fiskeri og akvakultur


       Detailhandel


             Detailhandel i Svendborg by


             Detailhandel udenfor Svendborg by


       Bykvalitet


             Bykvalitet


       Kulturarv


             Kulturarv og udvikling


             Kulturmiljø - Svendborg bymidte og havn


             Kulturmiljø i byområder


             Kulturmiljø ved kyst


             Kulturmiljø på landet


             Fortidsminder og kirker


             Bevaringsværdige bygninger


       Kultur og fritid


             Kultur og bibliotek


             Idræt, fritid og friluftsliv


             Støjende fritidsaktiviteter


             Golfbaner


             Sejlads


             Lystbådehavne


             Kolonihaver


       Børn, unge og uddannelse


             Dagtilbud


             Skoler


             Fritidstilbud


             Ungdomsuddannelse


             Uddannelse


       Social, ældre og handicap


             Social, ældre og handicap


       Trafik og infrastruktur


             Transport og trafikanlæg


             Veje


             Stier


             Kollektiv trafik


             Havne


             Sydfyns Flyveplads


       Tekniske anlæg og forsyning


             Vindmøller


             Højspændingsanlæg


             Biogasanlæg


             Affaldsbehandling


             Spildevand


             Forurenet jord


             Antenner og antennemaster


             Vandforsyning


       Åben land struktur


             Mål


             Baggrund


             Strategi og indsats


       Natur


             Beskyttede naturtyper og diger


             International naturbeskyttelse


             Naturnetværk


             Naturkvalitetsplan


             Naturforvaltning


             Rekreative interesser


             Lavbundsarealer og vådområder


       Landskab og kyst


             Landskab


             Landskabsområder


             Kystnærhedszonen


             Bade- og bådebroer


             Badeinteresser


       Jordbrug


             Det dyrkede areal


             Store husdyrbrug


             Skovrejsning


       Geologi og grundvand


             Geologi


             Grundvand


       Klima


             Vand og klimatilpasning


    

 Bydele og lokalområder


       Kommuneplanrammer


             Bolig


             Blandet bolig og erhverv


             Erhverv


             Detailhandel


             Offentlige formål


             Rekreative formål


             Kolonihaver


             Tekniske anlæg


             Landsbyområder


             Sommerhusområder


             Generelle bestemmelser


       Svendborg Bymidte


             Rammer for Svendborg Bymidte


       Svendborg Vest


             Rammer for Svendborg Vest


       Svendborg Nord


             Rammer for Svendborg Nord


             Rammer for Svendborg Golfbane


       Svendborg Øst


             Rammer for Svendborg Øst


       Thurø


             Rammer for Thurø by


             Rammer for Grasten


             Rammer for Øgavl


             Rammer for Smørmosen


             Rammer for Valvorgs Kasse


       Vindeby-Troense


             Rammer for Vindeby


             Rammer for Troense


             Rammer for Skansen


             Rammer for Valdemarks Slot


       Tankefuld-Rantzausminde


             Mål for Tankefuld


             Redegørelse og strategi


             Rammer for Tankefuld


             Rammer for Rantzausminde


             Rammer for Egense


       Ollerup-V. Skerninge


             Rammer for Ollerup


             Rammer for V. Skerninge


             Rammer for Ulbølle


             Rammer for Hundstrup


             Rammer for Ø. Skerninge


             Rammer for Ballen


             Rammer for det øvrige i landområde


       Stenstrup-Kirkeby


             Rammer for Stenstrup


             Rammer for Stenstrup Syd


             Rammer for Kirkeby


             Rammer for Kirkeby Sand


             Rammer for Egebjerg


             Rammer for Hundtofte


             Rammer for Høje-Lunde


             Rammer for det øvrige i landområde


       Gudbjerg-Gudme-Hesselager


             Rammer for Gudme


             Rammer for Hesselager


             Rammer for Gudbjerg


             Rammer for Lundeborg


             Rammer for Vormark


             Rammer for Brændeskov


             Rammer for Lakkendrup


             Rammer for Ellerup


             Rammer for Revsøre


             Rammer for Bøsøre/Klintholm


             Rammer for Stokkebæk Huse


             Rammer for Broholm


             Rammer for det øvrige i landområde


       Skårup-Oure


             Rammer for Skårup


             Rammer for Oure


             Rammer for Vejstrup


             Rammer for Brudager


             Rammer for Åbyskov


             Rammer for Skårupøre


             Rammer for Brohave


             Rammer for Elsehoved


             Rammer for det øvrige i landområde


       Tåsinge


             Rammer for Landet


             Rammer for Lundby


             Rammer for Bjerreby


             Rammer for Bregninge


             Rammer for Strammelse


             Rammer for Bjerremark


             Rammer for Gammel Nyby


             Rammer for Gesinge


             Rammer for Søby


             Rammer for Vårø


             Rammer for Vemmenæs


             Rammer for Stenodden


             Rammer for det øvrige i landområde


       Småøerne


             Rammer for Drejø


             Rammer for Skarø


 Pdf


 Søg


       Søg på adresse


 Kort